Teologická fakulta

si letos připomíná 30. výročí

svého obnovení

30 let ve svobodě

Na slavnostní chvíle, kdy po pádu komunismu obnovila svou činnost, vzpomíná během října 2020 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Za tři desetiletí se podařilo neuvěřitelné – opravit překrásnou historickou budovu fakulty, zaměstnat kvalitní a zapálené pedagogy, nabídnout studentům kromě tradiční teologie také nové, vysoce uplatnitelné obory. Na fakultě si podává ruku tradice s moderním myšlením, zájem o duši s vědeckými poznatky.

Všechno nejlepší, milá fakulto!

„Jsem hrdý na to, že naše fakulta byla zakládající fakultou olomoucké univerzity. Na to, že máme double degree s papežskou Lateránskou univerzitou (Harvard v teologii) a že jsme jako první v ČR přinesli teologii online. Také jsem hrdý na své kolegy i studenty. Jsou to vzácní lidé, kterých si nesmírně vážím. Dávno jsou pryč časy, kdy něco dokázal sám jedinec. V současné době jsou důležité týmy. Mou prioritou je starat se o tento lidský potenciál a vytvářet takovou atmosféru, v níž můžou rozvinout své talenty. A abych nebyl pořád jen vážný – jsem hrdý také na to, že se můžeme chlubit i svatým absolventem. Mám na mysli sv. Sarkandera. Fakultě přeji, aby v budoucnu „vyprodukovala“ ještě dalšího svatého.“   

Peter Tavel, současný děkan

Kdo byl tehdy u toho

Revoluce 1989. Chvíle velkých změn, velkých myšlenek a velkých možností. Také pro teologickou fakultu. O její „oživení“ se zasloužila řada známých osobností i těch, jejichž jména zmizela v toku času. Podstatné zůstalo – živá fakulta, která dbá na tradice, hodnoty, ale zároveň se nebojí jít s dobou.

To, co jsme chtěli, se dělo a stalo

 „V prosinci 1989 jsem byl zvolen rektorem univerzity a pan biskup Vaňák ve vedlejším Arcibiskupském paláci dostal oznámení, že jej papež jmenoval arcibiskupem. Sešli jsme se spolu a on mi říká: Víte, já bych si přál obnovit teologickou fakultu. Tak jsme začali velmi horečnatě jednat s vládou, nachystali jsme všechny potřebné dokumenty a v roce 1990 se tak stalo: 22. října jsem v aule Arcibiskupského paláce mohl s radostí prohlásit, že teologická fakulta se hrdě vrací do lůna Univerzity Palackého v Olomouci.“

Josef Jařab, první polistopadový rektor UP

Začátky bych označil za partyzánské

„Do života fakulty jsem byl zaangažován od začátku. Dostal jsem na starost výuku duchovního doprovázení. Díky euforii spojené se začátkem demokracie se podařilo překonat řadu překážek. Teologické fakultě přeji, aby středem studia, pozornosti i života zůstal Bůh. A aby toto studium provázené životní zkušeností přinášelo plody do našeho prostředí. Protože ty dary, včetně víry, nám byly dány k tomu, abychom mohli být užiteční. I když se ve společnosti všelicos mění, je potřeba, abychom zůstali stále zaměření na to nejdůležitější, na ten náš centrální bod.“

Jan Graubner, olomoucký arcibiskup

Jsem vděčný za to, že jsem u toho mohl být

„Tehdy jsem měl na starost čtyři farnosti u Slezské Harty, také jsem učil teologii v tajných kurzech. V březnu roku 1990 jsem dostal dopis od pana prof. Tkadlčíka, jestli bych byl ochoten učit na fakultě liturgiku. A pak přišel slavnostní okamžik, kdy byla fakulta znovu začleněna do korpusu univerzitních fakult. Těch třicet let bylo krásných, ale obtížných. Nikdo nevěděl, jak se to má všechno dělat, tak jsme se vše učili za pochodu. Jsem vděčný, že jsem se toho mohl zúčastnit, že jsem u toho mohl být.“

František Kunetka, jeden z prvních pedagogů
„V době obnovení fakulty jsem patřila mezi první studenty. Velmi dobře si proto na rok 1990 vzpomínám, též na nadšení pro tehdejší dobu tak typické. Fakulta začínala ve skromných podmínkách. Když jsem se pak vrátila v roli vyučující, fakulta již byla stabilizovanou součástí univerzity a těšila se dobrému renomé. Po dalších deset let jsem měla možnost sledovat zblízka rozvoj fakulty i její hledání nové tváře – od r. 2000 začala rozvíjet nejen teologické studijní obory, ale i obory další. Její cíl je jasný: nadále obstát, uchovat a prohloubit vše, co tvoří nejvlastnější identitu teologické fakulty, též vše, čím může nadále přispívat ke vzdělanosti naší společnosti.“

Gabriela Ivana Vlková, děkanka CMTF UP (2006–2010)

Video portréty: rozhovory s pamětníky

8 pamětníků, 8 rozhovorů, 8 různých pohledů a vzpomínek na dobu, kdy se rodila česká demokracie i novodobá teologická fakulta.

Prof. Josef Jařab vzpomíná na své první dny v rektorském úřadě, kdy společně s arcibiskupem Františkem Vaňákem plánovali vznik teologické fakulty.

Mons. Jan Graubner dostal v devadesátém roce za úkol domluvit
s premiérem Mariánem Čalfou vrácení budovy semináře pro bohoslovce.

Doc. Ivana Vlková byla jednou z prvních laických studentů na teologické fakultě.

Doc. Damián Němec tehdy jako student teologie přešel z Litoměřic do vyššího ročníku na CMTF UP.

Současná fakulta 2020

Teologická fakulta nabízí tradiční teologické obory, ale nebojí se zavádět i obory nové. Mezi letošní horké novinky patří např. ojedinělý studijní program – tříletá bakalářská teologie – který jako jediný v ČR lze vystudovat online z domova. Přednášky, semináře, zkoušky je možné ‘navštěvovat’ na univerzitě, aniž by posluchači museli fyzicky do Olomouce jezdit.

Další atraktivní novinkou, která reaguje na mohutnou reformu psychiatrických zařízení, je studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci. Z absolventů se stanou sociální pracovníci nového typu s vysokou uplatnitelností na pracovním trhu. Kompetentní, osobnostně zralí a motivovaní absolventi budou zárukou nové kvality psychiatrické péče.

Fakulta je jedním z předních výzkumných pracovišť v oblasti teologie a příbuzných oborů v ČR. Výzkumu se věnují pracovníci jednotlivých kateder, koncentruje se také do tří výzkumných center: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Institut sociálního zdraví a Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

Dějiny v kostce: 22. 10. 1990 – 22. 10. 2020

Teologická fakulta to v Olomouci nikdy neměla jednoduché. Od svého vzniku v r. 1573 byla opakovaně zavírána. Nicméně, je to právě naše fakulta, která zaručuje kontinuitu olomoucké univerzity od 16. století až do současnosti.

 • Fakultu, která vznikla na staroslavném olomouckém vysokém učení krátce po jeho založení a která jako jediná přetrvala až do založení Univerzity Palackého v roce 1946, zrušil v roce 1950 komunistický režim.
 • V listopadu 1989 začali Mons. František Vaňák spolu s kancléřem arcibiskupství Mons. Vojtěchem Tkadlčíkem pracovat na obnově činnosti olomoucké teologické fakulty.
 • K obnově existence fakulty a jejímu začlenění do Univerzity Palackého došlo zákonem č. 163/1990 Sb. Federální shromáždění ČSFR jej schválilo 
  3. května 1990.
 • Fakulta zahájila svou činnost na podzim roku 1990.
 • 22. října se konala slavnostní bohoslužba k Duchu svatému na zahájení akademického roku, další den odstartovaly přednášky
 • Do Olomouce přijeli studenti dosavadní fakulty v Litoměřicích, tvořil se prozatímní učitelský sbor, připravovaly se první předpisy.
 • Obnovu završilo začlenění Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty do svazku Univerzity Palackého, které provedl tehdejší rektor UP prof. Josef Jařab ve slavnostní dvoraně arcibiskupské rezidence 22. října 1990.
 • Prvním děkanem obnovené fakulty se stal Vojtěch Tkadlčík. Fakultu vedl do roku 1991.
 • Léta 1990–1993 představovala dobu skutečného budování fakulty: za podpory olomoucké univerzity a jejího vedení byla opravena zchátralá budova fakulty, sestaven učitelský sbor a zajištěna administrativa fakultního života.
 • Po třiceti letech je teologická fakulta vděčná za možnost svého vývoje a cítí se být zavázána odkazem svých budovatelů.

Fotogalerie: procházka časem

Jako připomínku obnovení své činnosti před 30 lety připravila teologická fakulta výstavu dobových fotografií. Fotografie zachycují ty, kteří tehdy byli „u toho“: prvního rektora UP Josefa Jařaba, prvního děkana CMTF Vojtěcha Tkadlčíka, arcibiskupa Františka Vaňáka, tehdejší studenty a pedagogy. Výstava, umístěná v přízemí překrásně rekonstruované budovy fakulty, je veřejně přístupná.

Fakulta v číslech

1

Celkový počet studentů
v roce 2019/2020

1

Počet nově zapsaných studentů pro akad. rok 2019/2020

1

Počet absolventů 
v roce 2019

1

Počet vyučujících

1

Počet oborů:

5 teologických

4 sociální

3 doktorské

Kontakt

Adresa

Univerzitní 244/22,
779 00 Olomouc

585 563 7111 (vrátnice)

dekanat.cmtf@upol.cz

Kontaktní osoba

Marta Lucie Cincialová

proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy

marta.cincialova@upol.cz

585 637 002